سعید حسینی

لیون کامپیوتر

بنیانگذار نخستین فروشگاه اینترنتی در ایران 

مدیرعامل مجموعه لیون کامپیوتر