بزودی …

بزودی مرحله اول شتابدهی آغاز میشود.

 

میگی اقا اجار

این استارتاپ درحال حاضر در مرحله می باشد.