بزودی …

بزودی مرحله اول شتابدهی آغاز میشود

این استارتاپ درحال حاضر در مرحله می باشد.